en
tr en
en
tr en

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KVKK AYDINLATMA METNİ

TROWAS olarak, kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğinin sağlanması konusunda son derece kararlı ve duyarlıyız.

 

İşbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni’nin amacı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek Smartover Yazılım Anonim Şirketi (“TROWAS”) tarafından işletilmekte olan https://trowas.com internet sitesi (“Site”) üzerinden kullanıcılar/müşteriler/ziyaretçiler (“Veri Sahibi”) tarafından TROWAS ile paylaşılan veya TROWAS’ın, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin işlenmesine ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

 

 

İşbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni topladığımız Kişisel Verilerin neler olduğuna, bunları hangi amaçla kullandığımıza ve nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri ihtiva eder.

 

 

TROWAS kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede TROWAS, toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu özenle hareket etmektedir.

 

 

Bu kapsamda TROWAS, geçerli veri koruma mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak yurtiçinde ve/veya yurtdışında yer alan sunucularında işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 


1. İŞLENEBİLİR KİŞİSEL VERİLER

 

 

 

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. TROWAS tarafından sizlere sunulan hizmet esnasında işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

 

 

Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisinde, ad, soyad, TCKN/VKN, kimlik belge numarası pasaport numarası, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet verileri işlenmektedir.

 

 

İletişim Bilgileri:  Bu veri kategorisinde, telefon numarası, adres, e-posta adresi verileri işlenmektedir.

 

 

Abonelik Bilgileri: Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, kullanıcıların görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.  Mobil uygulamada cihaz bazlı hedeflemeler yapılması. Marka iş birlikleri ile kullanıcı katılımlı anketler yapılması.

 

 

Demografik Veriler: Bu veri kategorisinde yaş, meslek, unvan verisi işlenmektedir

 

 

Ödeme ve Finansal Bilgiler: Bu veri kategorisinde, fatura ve borç bilgileri işlenmektedir.

 

 

Cihaz Bilgileri: Bu veri kategorisinde, IMEI, cihaz marka/model/seri no, cihaz işletim sistemi, cihaz kullanım hareketleri, mobil uygulamaların eriştiği cihaz, ağ bilgilerine ilişkin veriler işlenmektedir.

 

 

İşlem Bilgileri: Bu veri kategorisi, abone/kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemler ve irade beyanları; (İnternet sitesi veya çağrı merkezi gibi kanallarda yapılan işlem bilgileri gibi) veri türlerini ifade etmektedir.

 

 

Kullanım ve Davranışsal Bilgiler: Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, kullanım alışkanlıkları, çevrimiçi alışveriş bilgilerine ilişkin veriler işlenmektedir.

 


2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

 

 

TROWAS olarak, veritabanında yer alan kişisel verilerinizi her durumda KVKK kapsamında ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda toplama, saklama, işleme ve/veya işleme hakkına sahip olacağız. Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar ile ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilecektir:

 

 

Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması ve abonelik başlatılması,

 

Kullanıcının ürün ve hizmetlere web ve mobil uygulamalar üzerinden erişiminin sağlanması amacıyla giriş yapılması,

Müşteri Kaydı başvurusunun yapılması,

TROWAS kart işlemleri ve buna ilişkin bildirimlerin yapılması.

Siparişlerinizin tamamlanması, ödeme durumu ve detaylarınızın doğrulanması,

Tüm cihazlar ile uyumlu uluslararası müşteri kimlik doğrulamasının sağlanması,

Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, hedefli reklam sunulması, hedefli tanıtım yapılması ve bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, teklif, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,

Şahsa özel kutlama, hediye, temenni iletimi ile ödül fırsatlarının iletilmesi ve çekiliş yapılması,

TROWAS ile iş görüşmesi ilişkisinde bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi götürülebilmesi,

Kullanıcılara daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımız, iş ortaklarımız gibi kişileri eğitme ve geliştirme,

TROWAS tarafından sağlanan ürün ve/veya hizmetlerin kullanımında akdi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerin ihlalini tespit etme veya önleme,

Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin tespit edilmesi; çağrı merkezi hizmeti sunulması; veri sahibinden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,

İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi, hukuki uyum süreci.

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgi güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuatın gerektirmesi,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

 


3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

 

 

TROWAS işbu Politika altında toplanan veya Veri Sahibi olarak tarafınızdan temin ettiği kişisel verilerinizi KVKK ve sair mevzuat kapsamında aşağıda sayılan diğer üçüncü kişiler ile KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak paylaşabilecektir:

 

 

İş ortaklarına; iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek, kullanıcı olarak veri sahibi ile yapılan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmaları amacıyla sınırlı olarak,

 

Tedarikçilerine; tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen ve TROWAS’ın ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin TROWAS’a sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak,

Sunucu hizmet sağlayıcılarına; kişisel verilerin TROWAS tarafından kullanılan yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan sunucularda ve veritabanlarında güvenli bir şekilde tutularak, verilen hizmetin aktif olarak çalışmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak,

Hissedarlarına; ilgili mevzuat hükümlerine göre TROWAS’ın hukuki, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak,

TROWAS yetkililerine; ilgili mevzuat hükümlerine göre TROWAS’ın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak,

Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,

Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere; işbirliğinin ve alınan hizmetin sağlanması, Site’de görüntülenen reklamları seçmek ve yayınlamak ve üçüncü tarafların (reklam sunucuları gibi) bizim adımıza bunu yapmasına izin vermek, tarafınıza gösterilen reklamları ve tarafınızın nasıl etkileşime geçtiğini raporlamamıza olanak sağlamak amacıyla sınırlı olarak.

 


4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda tarafınıza sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda TROWAS’ın sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve uygun bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile aşağıda belirtilen şekillerde toplanmaktadır.

 

 

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile; üyeliğiniz, sipariş vermeniz, aboneliğiniz sırasında elektronik olarak doldurulan veya çağrı merkezi, abone merkezi veya benzeri bir hizmet noktası üzerinden beyanınız ile doldurulan üyelik formu, abonelik formu, sipariş forumu, bilgi formu gibi formlar ile üyelik veya abonelik sözleşmeleri; sözleşmelerin veya formların ekindeki kimlik ve adres tespitine ilişkin belgeler; Site’de yaptığınız hareketler; duyuru ve iletişim sağlamak için onay ve iletişim bilgilerinizi almak için oluşturulan veya ürün ya da hizmetlerimize ilişkin memnuniyet veya şikâyetlerinizi toplamak için oluşturulan sistemler; web, mobil ve benzeri bir uygulama aracılığıyla ya da basılı olarak tarafınıza sunulan duyuru, elektronik bültene üye olunması, iletişim, şikayet, çekilişe, promosyona, elektronik haber bültenine katılım, ön kayıt, kampanya katılım formları, yüz yüze, telefonla veya başkaca bir iletişim aracı kullanarak gerçekleştirilen anket veya iletişimler; sosyal ağlar; cep telefonu, tablet veya sair mobil cihaz uygulamaları; üyelik ve abonelik başta olmak üzere TROWAS ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler ile TROWAS’a göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, TROWAS ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

 

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen, a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları ve amaçlarının yerine getirilmesi sebebiyle toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin bu şartlar dışında işlenmesi ise işbu Politika’nın 2. maddesinde belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak rızanız doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

 


5. ANONİM VERİLER VE VERİLERİN İMHASI

 

 

 

TROWAS, aynı zamanda, alışkanlıklara, kullanım alışkanlıklarına ve kullanıcı gruplarının demografik özelliklerine ilişkin istatistikleri bir grup veya birey olarak analiz etmek ve ortaya çıkarmak için kişisel verilerinizi toplu halde anonim veriler olarak işleyebilir. Bu tür anonim veriler, ilişkilendirildiği kullanıcıların tanımlanmasına izin vermez. Şirket, söz konusu anonim verileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

 

 

TROWAS, sizin tarafınızdan sağlanan verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az on yıl süreyle güvenli bir şekilde saklar. TROWAS tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin talebiniz üzerine, Şirket tarafından re’sen veya yasal zorunluluklar sebebiyle KVKK kapsamında imha gereksinimi ortaya çıkması halinde, kişisel verileriniz KVKK uyarınca, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı seçmek suretiyle imha etmektedir. Ancak, talebiniz halinde, uygun yöntem, gerekçesi açıklanarak seçilecektir.

 

 

Kullanıcılar, TROWAS tarafından sunulan hizmetin yürütülebilmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel verilerinin, TROWAS’ın yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına aktarılarak, şirket tarafından işlenmesine Açık Rıza Beyanı’nın işaretlenerek onaylanması suretiyle gizlilik politikasına, kullanıcı sözleşmesine, kişisel veri işleme-saklama-imha politikalarına açıkça ve özgür iradeleri ile rıza gösterdiklerini kabul ederler.

 


6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir.

 

 

TROWAS bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Politika ile TROWAS söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.

 

 

TROWAS kullanıcısı olarak KVKK’nın 11’inci maddesi gereğince; işbu Politika’nın “8. İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle TROWAS’a başvurarak,

 

 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

 


7. İLETİŞİM

 

 

Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için veri sahipleri taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahibi tarafından TROWAS’a daha önce bildirilen ve TROWAS’a sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla TROWAS’ın elektronik posta adresi olan …………… veya posta adresi Görükle Mah. Üniversite-1 Cad. ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi No: 933/118 Nilüfer/BURSA adresine iletir.

 

 

Veri sahiplerinin başvurularında; adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunun bulunması zorunludur.

 

How We Work ?

The shopping process for the orders you place on our website, briefly, is as follows.

Order
Payment
Printing Approval
1-3 Working Days
Shipping
trowas
Forget My Password
Registered E-mail Address*
Already have an account? Login
Cart
Proceed to Payment